#{ShopName}
#{ShopAddress}
#{ShopPhone}
#{ShopEmail}
Khách hàng: #{CusName} SĐT: #{CusPhone}
Địa chỉ: #{CusAddress}
#{TBHeader} #{TBody}
Tổng tiền #{TotalAmount}
Khuyến mại #{SaleOff}